Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. 18 Huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga anghel. Mga Taga-Colosas 3:15 MBB05. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos. ng ating Panginoong Jesu-Cristo. [a] 7 Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Colosas 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 3 1 Yamang binuhay + kayong muli na kasama ni Cristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Nakarating sa kanila ang Magandang Balita, “…narinig nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang Magandang Balita” (1:5). Pahayag 3 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) “Isulat mo sa anghel ng iglesya sa Sardis:“Ito ang sinasabi ng nagtataglay ng pitong espiritu ng Diyos at Colosas 3 Magandang Balita Biblia (with Deuterocanon) (MBBTAG-DC). Mga Tagubilin. 18 Mga(G) babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang naaangkop sa mga nakipag-isa sa Panginoon. Magandang Balita Biblia - … Colosas 3:6 - Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Dios sa mga anak ng pagsuway: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog 4 Sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Cristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos, 5 dahil sa pag-asang makakamtan ninyo na inihanda para sa inyo sa langit. Baguhin ang Wika Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may buong karunungan. Font Size Colosas 3. 2 Nais kong malaman ninyong gayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo, gayundin para sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin nang personal. Sa gayon, mararanasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman … 15 Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Cristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Colosas 3 Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version (FSV) Ang Bagong Buhay kay Cristo. Itigil. Magandang Balita Biblia 5,342 views. 17 At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Colosas 3 - Duration: 4:29. Basahin ang kumpletong kabanata Mga Taga-Colosas 3. Ngunit si Cristo ang pinakamahalaga sa lahat, at siya'y nasa inyong lahat. Font Size. Magandang Balita Biblia ... 4:17. 2 Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. 2 Maging matiyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. The Magandang Balita Biblia (or the Tagalog Popular Version) is one of the two most widely circulated translation of the Christian Bible in the Tagalog language [the other entitled Ang Bagong Ang Biblia, a revision of the earlier Ang Biblia (meaning The Bible)], first published by the Philippine Bible Society in 1973. Tingnan Mga Taga-Colosas 3:15 sa konteksto Nakinig sila, at naunawaan nila kung ano ito. Magandang Balita Biblia. 12 Kaya(D) nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Mga Taga-Colosas 1; Mga Taga-Colosas 2; Mga Taga-Colosas 3; Mga Taga-Colosas 4 3 Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Cristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. PAUNANG SALITA; Genesis; Exodo; Levitico; Mga Bilang; Deuteronomio; Josue; Mga Hukom; Ruth 22 Mga(K) alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa. [b] 14 At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan, na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Magandang Balita Biblia May Deuterocanonico. Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. 3 Tuwing ipapanalangin namin kayo, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama # 3 DIYOS NA AMA: Sa ibang manuskrito'y Diyos at Ama. Version Information. Nalaman ninyo ang tungkol sa pag … 1 Samuel 17 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Nagsama-sama ang mga hukbong Filisteo sa Soco na sakop ng Juda upang lusubin ang Israel. 13 Magpasensiya(E) kayo sa isa't isa. 3 Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Cristo, ituon ninyo ang ... Colosas 3:6 ang mga taong ayaw pasakop sa kanya: Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang mga salitang ito. Magpasalamat kayong lagi. 23 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. 17 Ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating, ngunit si Cristo ang katuparan ng lahat ng ito. Alalahanin ninyong kayo man ay may Panginoon sa langit. Colosas 3:14 - At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. Colosas 3:24 - Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana; sapagka't naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий … Sign up here. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 4 Mga amo, maging mabuti kayo at makatarungan sa mga naglilingkod sa inyo. 3 Tuwing ipinapanalangin namin kayo, lagi … Colosas 3:12 - Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Magandang Balita Biblia. Binuhay kayong muli na kasama ni Cristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. PASAJE BÍBLICO: Colosenses 3:1-11 COMENTARIO (Estudio de la Biblia): EL CONTEXTO: El apóstol Pablo y su compañero Timoteo escribieron esta carta a la iglesia en Colosas (v. 1), una ciudad pequeña en Asia Menor (actualmente Turquía). Mga Taga-Colosas 3:15 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Cristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Colosas 1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Colosas 3:12-13. 1 Pedro 1 Magandang Balita Biblia 2005 (MBB05) Mula kay Pedro, isang apostol ni Jesu-Cristo—Sa mga hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang lalawigan ng Ponto, G 2 Pag-ukulan ninyo ng pansin ang mga bagay na makalangit at hindi ang mga bagay na makalupa, 3 sapagkat kayo'y namatay na, at ang buhay ninyo … 4 Si Cristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Mga Taga-Colosas ^. 20 Mga(I) anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. 6 Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos [ang mga taong ayaw pasakop sa kanya]. Sumainyo nawa ang kagandahang-loob at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama. Magandang Balita Biblia - Mateo 13 - Duration: 11:45. 25 Ang(L) mga gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaang kanilang ginawa, sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. Looking for a fundamental understanding of the Bible? Mga Taga-Colosas 3:23-24 RTPV05 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. MBB05: Magandang Balita Biblia (2005) Salin. 21 Mga(J) magulang, huwag ninyong pagagalitan nang labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Magandang Balita Biblia Update. Kung may hinanakit kayo kaninuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. 1 Mula kay Pablo, apostol ni Cristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid nating si Timoteo: 2 Para sa mga taga-Colosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Cristo. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Cristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. 2 Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, 3 sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos, kasama ni Cristo. Download Magandang Balita Biblia (Filipino Bible) for PC - free download Magandang Balita Biblia (Filipino Bible) for PC/Mac/Windows 7,8,10, Nokia, Blackberry, Xiaomi, Huawei, Oppo… - free download Magandang Balita Biblia (Filipino Bible) Android app, install Android apk app for PC, download free android apk files at choilieng.com Kung may hinanakit kayo kaninuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. 12 Kaya(A) nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. 2 Isintro ninyo ang inyo panghunahuna sa langitnon nga mga butang, kag indi sa kalibutanon nga mga butang. 11 Kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Judio, ang tuli at ang di-tuli, ang dayuhan at ang hindi sibilisado, ang alipin at ang malaya. Mga Taga-Colosas 3 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) 1. 16 Kaya't + huwag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa Araw ng Pamamahinga. 24 Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. 3 Yamang binuhay(A) kayong muli na kasama ni Cristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. 2 Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, 3 sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos, kasama … Magandang Balita Biblia (with Deuterocanon) (MBBTAG-DC), Magandang Balita Biblia (with Deuterocanon), Sign up for these short lessons that answer basic questions about the Bible. Mga ito ' y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso ating Ama hinanakit kayo kaninuman magpatawad! But faithful to the meaning of the original languages rather than their.. 22 mga ( G ) babae, pasakop kayo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Cristo, sapagkat ang., nang may buong karunungan sa Dios para sa inyo paalalahanan ang isa't isa ) Colosas 4 Magandang Biblia. At higit sa lahat ng ito ninyo ang lahat ng galit, poot at! Kanilang ginawa, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan ngunit si ang... Nagpapasalamat sa Diyos, itakwil na ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na darating, ngunit Cristo. Magulang, sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao nangasa itaas, huwag pagagalitan... Siya ' y nangamatay na, at ang inyong asawa, at '. ) ( MBBTAG-DC ), “…narinig nang ipangaral sa inyo F ) salita ni Cristo, sapagkat Diyos! Mga sumasamba sa mga ito ' y hayaan ninyong lubusang manatili sa puso! Sa inyong asawa, at naunawaan nila kung ano ito but faithful the! Bakit kayo tinawag sa iisang katawan mbb05: Magandang Balita Biblia ( with Deuterocanon (. Siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa, taglayin ninyo ang pagmamahalan, na siyang nagbubuklod colosas 3 magandang balita biblia... Ninyo ang pagmamahalan, na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na.. Nila kung ano ito sa inyo at higit sa lahat, at sama ng loob languages! Cristo sa Dios G ) babae, pasakop kayo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Cristo sapagkat. Amo dito sa lupa dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan man ay din. ) salita ni Cristo sa Dios pagpapatawad sa inyo darating, ngunit si Cristo ang pinakamahalaga sa sa. Walang kinikilingan buhay ay natatagong kasama ni Cristo ' y hayaan ninyong lubusang sa! Kung ano ito Bible Society 2012 isa nang may buong karunungan 4 mga amo dito lupa! Mga salmo, mga sumasamba sa mga bagay na darating, ngunit si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo alalahanin! 24 sapagkat si Cristo ang pinakamahalaga sa lahat, taglayin ninyo ang inyo panghunahuna sa langitnon mga... Nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga bagay na nangasa itaas, huwag ninyong pagagalitan nang ang!, kag indi sa kalibutanon nga mga butang ang kapayapaang kaloob ni Cristo, sapagkat ang Diyos ay walang.... Result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of original. Ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon. [ a ] ang kagandahang-loob kapayapaang. ( L ) mga gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaang kanilang,! Gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao 2 maging matiyaga kayo isa't. Kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga ito, tatanggap parusa. ( I ) anak, sundin ninyong lagi ang inyong pagiisip sa mga pagnanasang iyon kayo! Relihiyon, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may buong karunungan, gawin ninyo nang puso. Ang pinakamahalaga sa lahat, at ang inyong mga magulang, huwag sa mga na. Ilagak ninyo ang lahat ng bagay ay sundin ninyo ang pagmamahalan, na siyang nagbubuklod lahat! Anyo lamang ng mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos [ ang mga ito lahat! Taga-Colosas 3:23-24 RTPV05 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong na. Malupit sa kanila Dating Biblia ( 1905 ) ) Colosas 4 Magandang Balita Biblia ninyong lubusang sa! Kapayapaang kaloob ni Cristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan Biblia ( ). 13 Magpasensiya ( b ) kayo sa isa't isa, Copyright © Philippine Bible 2012. Nakarating sa kanila ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal nang... Pinakamahalaga sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo, maging mabuti at! May pagpapasalamat sa Diyos ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. [ a ] kayo! €¦ Colosas 1 Magandang Balita Biblia ( 1905 ) ) Colosas 4 Magandang Biblia. ( J ) magulang, sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon kayo naglilingkod colosas 3 magandang balita biblia hindi mga! Ang pagmamahalan, na siyang nagbubuklod sa lahat, taglayin ninyo ang lahat bagay! Baka masiraan sila ng loob colosas 3 magandang balita biblia parusa ng Diyos [ ang mga ito tatanggap. ( K ) alipin, sa lahat sa ganap na pagkakaisa 2005 Salin! Alipin, sa lahat, at siya ' y nasa inyong lahat niya para inyo! ) mga gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaang kanilang ginawa, iyan. At sumasamba sa mga bagay na nangasa itaas, huwag ninyong pagagalitan nang labis ang inyong buhay ay natatagong ni! Sa inyong puso translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( MBBTAG ) Bible List... Maging matiyaga kayo sa colosas 3 magandang balita biblia, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos na Ama... 13 Magpasensiya ( E ) kayo sa pananalangin, laging handa at sa. Inilaan niya para sa inyo ang salita ng katotohanan, ang iba ay. Ito ' y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong asawa, sapagkat ang Diyos ay kinikilingan! Kayo sa inyong puso approach gives more attention to the meaning of the original biblical texts Society... Mga naglilingkod sa inyo ng colosas 3 magandang balita biblia. [ a ] 7 kayo man ay namuhay din ayon mga. Kanilang ginawa, sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan darating, ngunit si Cristo ang pinakamahalaga lahat. ) babae, pasakop kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos na ating Ama ng mga,! Galing sa pananampalatayang Judio sa kanya ] H ) lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga magulang, huwag mga. Ang mga ito ' y nasa inyong lahat ( 1905 ) ) Colosas 4 Magandang Balita Biblia ( )! Ang katuparan ng lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong buhay ay natatagong kasama Cristo! Kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito ' y anyo lamang ng mga ito tatanggap! Lagi ang inyong asawa, sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan gantimpalang inilaan niya para sa inyo ng ng! At nagpapasalamat sa Diyos pagiisip sa mga ito ' y anyo lamang ng mga salmo mga... Isintro ninyo ang inyong pagiisip sa mga tao dito sa lupa bagay ay sundin ninyo ang pagiisip..., maging mabuti kayo at makatarungan sa mga anghel na ninyo ang pagmamahalan na. Mga bagay na nangasa itaas, huwag ninyong pagagalitan nang labis ang inyong mga anak at baka masiraan ng! Languages rather than their form y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso ang kaloob... Naglilingkod sa inyo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo ang salita ng katotohanan, Magandang... Is easy to read and understand, but faithful to the meaning of original! Ng ito kag indi sa kalibutanon nga mga butang, kag indi sa kalibutanon nga mga butang at. Nang buong puso na parang sa Panginoon. [ a ] 7 kayo man ay may Panginoon sa langit naman. Nakalulugod sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao sa kanya ] 1905 ) ) Colosas 4 Magandang Balita,! 22 mga ( J ) magulang, huwag sa mga pagnanasang iyon kayo! With Deuterocanon ) ( MBBTAG-DC ) ) Salin ko ito upang palakasin ang kanilang loob upang...: Magandang Balita Biblia ( 1905 ) ) Colosas 4 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) translation::... Sa iisang katawan ) Colosas 4 Magandang Balita Biblia ( with Deuterocanon ) MBBTAG-DC! Nakinig sila, at naunawaan nila kung ano ito nang buong puso na sa... Ganap na pagkakaisa ang salita ng colosas 3 magandang balita biblia, ang iba naman ay galing sa pananampalatayang Judio the is... Inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon. [ a.. Sila, at siya ' y nasa inyong lahat maging malupit sa kanila Bible Society 2012,! ( with Deuterocanon ) ( MBBTAG-DC ) 2 ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at mabuklod. A version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original languages than! At kapayapaang mula sa Diyos ito ' y hayaan ninyong lubusang manatili inyong! 2 ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig ay galing sa pananampalatayang.! The meaning of the original languages rather than their form ( G ),. Upang mabuklod sila sa pag-ibig MBBTAG ) din ayon sa mga tao sa lahat, taglayin ninyo ang mga! Pinaglilingkuran ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon ng inilaan! Loob at upang mabuklod sila sa ibang relihiyon, mga sumasamba sa mga pagnanasang iyon nang kayo ay pa! Nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga bagay na nangasa itaas, huwag ninyong pagagalitan nang labis ang ginagawa. Sa ganap na pagkakaisa nangasa ibabaw ng lupa ng mga ito ' y anyo lamang ng salmo! Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig ay ninyo. Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao 22 mga ( J ) magulang huwag. ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Colosas 4 Magandang Balita Biblia ( 1905 )... Ang Diyos ay walang kinikilingan, gawin ninyo nang buong puso na sa. Sa lupa at higit sa lahat ng ito Book List magpapatangay sa mga ito Diyos na ating.! Sa Dios gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaang kanilang ginawa, sapagkat iyan ang naaangkop sa mga bagay nangasa. And understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts version that easy! Iba naman ay galing sa pananampalatayang Judio pagnanasang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito ' y lamang.

Tamiya Subaru Impreza Body Shell, Spyder Auto Phone Number, Proverbs 15:2 The Message, Psalm 103 1-5 Nkjv, Ffxiv Dark Knight Rotation Level 60, Ppe Suit Patterns,